นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Dashboard

Dashboard Provider ID

รายงานข้อมูลการลงทะเบียน Provider ID ของบุคลากรทางการแพทย์

Dashboard Health ID

รายงานข้อมูลการลงทะเบียน Health ID ของประชาชน

Dashboard หมอพร้อม Station

รายงานการลงทะเบียน หมอพร้อม Station ของสถานบริการรัฐและเอกชน

Dashboard PHR

รายงานข้อมูลหน่วยบริการที่เชื่อมต่อ PHR ในการส่งข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

Dashboard โรงพยาบาลอัฉริยะ

รายงานสรุปข้อมูลผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ

Dashboard ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

รายงานสรุปจำนวนการออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (Medical Certificate)

Dashboard Financial Data Hub

รายงานการนำส่งข้อมูลการเคลมทั้งหมดของหน่วยบริการ ผ่าน Financial Data Hub

รวม Link เข้าใช้งานระบบต่างๆ ของโครงการฯ

ระบบ Provider ID

ลงชื่อเข้าใช้/ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ Provider ID สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ระบบ MOPH IDP Admin

เข้าใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน (MOPH eKYC) / ข้อมูลบุคลากรประจำหน่วยบริการ สำหรับ Admin หน่วยบริการ

ระบบ Health ID

*เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันตัวตนผู้รับบริการที่ไม่มีโทรศัพท์หรือแอพหมอพร้อม ได้ผ่านช่องทางนี้*

หมอพร้อม Station

ลงทะเบียน/เข้าใช้งานระบบหมอพร้อม Station เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ระบบ MOPH Account Center

เข้าใช้งานระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ / ข้อมูลเจ้าหน้าที่ Admin แต่ละหน่วยบริการ / กลุ่มผู้ใช้งาน,สิทธิ,บทบาท ของเจ้าหน้าที่

ระบบ MOPH IC

เข้าใช้งานระบบ MOPH Immunization Center ฐานข้อมูลการให้บริการวัคซีน

ระบบ MOPH PHR

รายงานการส่งข้อมุลระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล บนแพลตฟอร์มหมอพร้อม

ระบบ MOPH Financial Data Hub

เข้าใช้งานศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน Financial Data Hub (FDH) กระทรวงสาธารณสุข

ระบบนัดหมายออนไลน์ MOPH Appointment

เข้าใช้งานระบบนัดหมายออนไลน์ (MOPH APPOINTMENT CENTER)

รวมคู่มือการใช้งานระบบ


โปรแกรม MOHPromt eKYC

โปรแกรมสำหรับใช้ยืนยันและพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID


เอกสารประกอบการประชุม

ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า