พฤศจิกายน

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย


      แสดงข้อมูล

ผลการสำรวจลูกน้ำประจำเดือน พฤศจิกายน   2565


ลำดับ

ชื่อเครือข่าย

จำนวนสถานบริการทั้งหมด

สถานบริการที่ผ่านค่า HI

ร้อยละสถานบริการที่ผ่านค่า HI

ค่า HI เครือข่าย

รายละเอียด

1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

22

4

18.18

2 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

19

0

0.00

-

3 โรงพยาบาลดอนสัก

8

1

12.50

4 โรงพยาบาลเกาะสมุย

11

1

9.09

5 โรงพยาบาลเกาะพงัน

7

1

14.29

6 โรงพยาบาลไชยา

10

2

20.00

7 โรงพยาบาลท่าชนะ

12

1

8.33

8 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

11

0

0.00

9 โรงพยาบาลบ้านตาขุน

7

1

14.29

10 โรงพยาบาลพนม

10

6

60.00

11 โรงพยาบาลท่าฉาง

6

0

0.00

-

12 โรงพยาบาลบ้านนาสาร

15

0

0.00

-

13 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

5

1

20.00

14 โรงพยาบาลเคียนซา

9

2

22.22

15 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

10

6

60.00

16 โรงพยาบาลพระแสง

14

2

14.29

17 โรงพยาบาลพุนพิน

8

1

12.50

18 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

10

1

10.00

19 โรงพยาบาลชัยบุรี

5

0

0.00

-

20 โรงพยาบาลวิภาวดี

4

0

0.00

-

21 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1

0

0.00

-

22 โรงพยาบาลกองบิน7

1

0

0.00

-

23 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

1

0

0.00

-

งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 077282784