มิถุนายน

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย


      แสดงข้อมูล

ผลการสำรวจลูกน้ำประจำเดือน มิถุนายน   2567


ลำดับ

ชื่อเครือข่าย

จำนวนสถานบริการทั้งหมด

จำนวนสถานบริการที่รายงาน

สถานบริการที่ผ่านค่า HI

ร้อยละสถานบริการที่ผ่านค่า HI

ค่า HI เครือข่าย

รายละเอียด

1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

22

0

0

0.00

-

2 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

19

0

0

0.00

-

3 โรงพยาบาลดอนสัก

8

0

0

0.00

-

4 โรงพยาบาลเกาะสมุย

11

0

0

0.00

-

5 โรงพยาบาลเกาะพงัน

7

0

0

0.00

-

6 โรงพยาบาลไชยา

10

0

0

0.00

-

7 โรงพยาบาลท่าชนะ

12

0

0

0.00

-

8 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

11

0

0

0.00

-

9 โรงพยาบาลบ้านตาขุน

7

0

0

0.00

-

10 โรงพยาบาลพนม

10

0

0

0.00

-

11 โรงพยาบาลท่าฉาง

6

0

0

0.00

-

12 โรงพยาบาลบ้านนาสาร

15

3

2

13.33

13 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

5

0

0

0.00

-

14 โรงพยาบาลเคียนซา

9

0

0

0.00

-

15 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

10

0

0

0.00

-

16 โรงพยาบาลพระแสง

14

0

0

0.00

-

17 โรงพยาบาลพุนพิน

8

0

0

0.00

-

18 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

10

0

0

0.00

-

19 โรงพยาบาลชัยบุรี

5

0

0

0.00

-

20 โรงพยาบาลวิภาวดี

4

0

0

0.00

-

21 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1

0

0

0.00

-

22 โรงพยาบาลกองบิน7

1

0

0

0.00

-

23 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

1

0

0

0.00

-

งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 077282784