มิถุนายน

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย


      แสดงข้อมูล

ผลการสำรวจลูกน้ำประจำเดือน มิถุนายน   2565


ลำดับ

ชื่อเครือข่าย

จำนวนสถานบริการทั้งหมด

สถานบริการที่ผ่านค่า HI

ร้อยละสถานบริการที่ผ่านค่า HI

รายละเอียด

1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

22

0

0.00

2 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

19

0

0.00

3 โรงพยาบาลดอนสัก

8

0

0.00

4 โรงพยาบาลเกาะสมุย

11

0

0.00

5 โรงพยาบาลเกาะพงัน

7

0

0.00

6 โรงพยาบาลไชยา

10

0

0.00

7 โรงพยาบาลท่าชนะ

12

0

0.00

8 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

11

0

0.00

9 โรงพยาบาลบ้านตาขุน

7

0

0.00

10 โรงพยาบาลพนม

10

0

0.00

11 โรงพยาบาลท่าฉาง

6

0

0.00

12 โรงพยาบาลบ้านนาสาร

15

0

0.00

13 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

5

0

0.00

14 โรงพยาบาลเคียนซา

9

3

33.33

15 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

10

0

0.00

16 โรงพยาบาลพระแสง

14

0

0.00

17 โรงพยาบาลพุนพิน

8

0

0.00

18 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

10

0

0.00

19 โรงพยาบาลชัยบุรี

5

0

0.00

20 โรงพยาบาลวิภาวดี

4

0

0.00

21 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1

0

0.00

22 โรงพยาบาลกองบิน7

1

0

0.00

23 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

1

0

0.00

งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 077282784